علیرضا روشنمنم

درختی که برگ هایش را ریخت

تا، تو

ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی برچسب‌ها:
علیرضا روشن